Informació general

Fets rellevants
(Fins el 8-02-2020)

Fets relevants


Els fets rellevants inclosos en aquesta secció es corresponen exactament amb els remesos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) fins el 8 de febrero de 2020 i estan disponibles a la seva pàgina web (www.cnmv.es ).

Per a consultar tota la informació registrada de CaixaBank accedeixi als registres oficials de la CNMV. .

Data                          Títol
28-12-2012 La Societat remet informació sobre l'execució del primer augment de capital alliberat aprovat per la Junta General Extraordinària d'Accionistes de 26 de juny de 2012.
(PDF, 230 kB - en castellà)
24-12-2012 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 21 de desembre de 2012.
(PDF, 303 kB - en castellà)
21-12-2012 La Societat remet informació sobre l'amortització anticipada total de la 13ª emissió de deute subordinat de Caixa Guadalajara.
(PDF, 71 kB - en castellà)
18-12-2012 La Societat remet informació sobre una operació de sale and lease back.
(PDF, 201 kB - en castellà)
14-12-2012 La Societat informa de l'admissió a negociació de les accions emeses per atendre la conversió parcial de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles Sèrie I/2011.
(PDF, 64 kB - en castellà)
13-12-2012 La Societat remet informació sobre la seva inversió a la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, S.A. (SAREB).
(PDF, 228 kB - en castellà)
12-12-2012 CaixaBank comunica l'augment de capital per atendre a la conversió necessària parcial de les Obligacions Subordinades de la Sèrie I/2011
(PDF, 214 kB - en castellà)
30-11-2012 La Societat informa del resultat de l'Oferta de Recompra de Cèdules Hipotecàries.
(PDF, 71 kB - en castellà)
30-11-2012 La Societat informa de l'acord assolit sobre la seva cartera d'assegurances de vida-risc individual amb Berkshire Hathaway Life Insurance Company of Nebraska.
(PDF, 106 kB - en castellà)
29-11-2012 La Societat comunica l'obertura del període de conversió i/o canvi voluntari de les Emissió d'Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles i/o Canviables Sèrie I/2012 de CaixaBank.
(PDF, 111 kB - en castellà)
29-11-2012 La Societat comunica la conversió i/o canvi necessari de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles i/o Canviables Sèrie A/2012, emeses el maig de 2012 per Banca Cívica, S.A.
(PDF, 111 kB - en castellà)
29-11-2012 La Societat remet informació sobre la modificació de la relació de conversió i/o canvi corresponent a emissions d'Obligacions Convertibles i/o canviables
(PDF, 108 kB - en castellà)
29-11-2012 La Societat comunica informació relativa a l'augment de capital alliberat a través del qual s'instrumentarà el programa de retribució flexible "CaixaBank Dividend/Acció.
(PDF, 147 kB - en castellà)
27-11-2012 La Societat remet informació sobre l’adquisició del Banco de Valencia S.A
(PDF, 1483 kB - en castellà)
22-11-2012 CaixaBank remet informació sobre la conversió necessària parcial de l'Emissió d'Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles Sèrie I/2011.
(PDF, 239 kB - en castellà)
19-11-2012 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants sobre BRENT amb data de venciment 12 de novembre de 2012.
(PDF, 39 kB - en castellà)
14-11-2012 La Societat remet informació sobre les emissions de warrants sobre Banco Popular.
(PDF, 157 kB - en castellà)
09-11-2012 La Societat remet informació sobre l'amortització total anticipada de la 4ª i 5ª emissions d'Obligacions Subordinades de Caja San Fernando.
(PDF, 83 kB - en castellà)
02-11-2012 La Societat remet informació sobre les emissions de warrants sobre INDITEX.
(PDF, 156 kB - en castellà)
26-10-2012 CaixaBank remet presentació del vídeo webcast sobre els resultats del tercer trimestre de 2012.
(PDF, 1214 kB - en castellà)
26-10-2012 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els resultats del tercer trimestre de 2012.
(PDF, 146 kB - en castellà)
26-10-2012 La societat remet informació sobre els resultats del tercer trimestre de 2012.
(PDF, 615 kB - en castellà)
18-10-2012 La Societat remet informació sobre l'Oferta de Recompra d'emissions de Cèdules Hipotecàries anunciada el passat 20 de setembre.
(PDF, 119 kB - en castellà)
17-10-2012 La Societat remet informació sobre la qualificació creditícia de les cèdules hipotecàries.
(PDF, 197 kB - en castellà)
16-10-2012 CaixaBank remet informació sobre qualificacions creditícies
(PDF, 246 kB - en castellà)
11-10-2012 La Societat remet informació sobre l'amortització anticipada total de la 3ª Emissió Obligacions Subordinades Caja Canarias (ES0214981039).
(PDF, 141 kB - en castellà)
11-10-2012 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del tercer trimestre de 2012.
(PDF, 212 kB - en castellà)
09-10-2012 La Societat informa de l'admissió a negociació de les noves accions corresponents al segon augment de capital alliberat del programa “CaixaBank Dividend/Acció” de l’exercici 2012.
(PDF, 32 kB - en castellà)
04-10-2012 La Societat remet informació sobre l'execució del segon augment de capital acordat per la Junta General Ordinària de 19 d'abril de 2012.
(PDF, 233 kB - en castellà)
27-09-2012 La Societat comunica acceptació de nomenament de consellers i designació de persones físiques representants.
(PDF, 166 kB - en castellà)
25-09-2012 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 21 de setembre de 2012.
(PDF, 313 kB - en castellà)
21-09-2012 La Societat informa del nomenament de president de la seva Comissió de Nomenaments i Retribucions.
(PDF, 167 kB - en castellà)
20-09-2012 La Societat remet informació sobre Oferta de Recompra d'emissions de Cèdules Hipotecàries.
(PDF, 257 kB - en castellà)
20-09-2012 La Societat comunica canvis en la composició del seu Consell d'Administració.
(PDF, 172 kB - en castellà)
14-09-2012 La Societat remet informació sobre l'amortització anticipada de valors hipotecaris.
(PDF, 89 kB - en castellà)
06-09-2012 CaixaBank remet de nou el text del fet rellevant relatiu al programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció” per corregir errors electrònics de format, sense canvis de contingut, detectats en la versió anterior.
(PDF, 91 kB - en castellà)
06-09-2012 CaixaBank comunica informació relativa a l'augment de capital alliberat a través del qual s'instrumentarà el programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció”
(PDF, 316 kB - en castellà)
17-08-2012 La Societat remet informació sobre l'amortització anticipada de les Obligacions Subordinades El Monte de Febrer 2004 i de Juny 2005.
(PDF, 216 kB - en castellà)
10-08-2012 CaixaBank remet informació sobre la seva participació a BPI, S.A.
(PDF, 37 kB - en castellà)
06-08-2012 CaixaBank comunica l'admissió a cotització de les accions corresponents a l'augment de capital acordat per la Junta General Extraordinària del 26 de juny de 2012 per atendre al bescanvi d'accions de la Fusió per absorció de Banca Cívica
(PDF, 61 kB - en castellà)
03-08-2012 CaixaBank remet informació sobre qualificacions creditícies
(PDF, 83 kB - en castellà)
03-08-2012 CaixaBank remet Pacte Parasocial
(PDF, 126 kB - en castellà)
03-08-2012 CaixaBank comunica la inscripció de la Fusió per absorció de Banca Cívica en el Registre Mercantil
(PDF, 101 kB - en castellà)
02-08-2012 La Societat comunica que la CNMV ha aprovat el document equivalent al fullet informatiu en relació amb la fusió per absorció de Banca Cívica per CaixaBank
(PDF, 97 kB - en castellà)
01-08-2012 CaixaBank informa que s’ha signat una modificació del Protocol Intern de Relacions amb la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”
(PDF, 545 kB - en castellà)
31-07-2012 La Societat remet informació sobre els Resultats del 1er Semestre de 2012
(PDF, 113 kB - en castellà)
31-07-2012 CaixaBank remet informació sobre el procediment de bescanvi
(PDF, 115 kB - en castellà)
27-07-2012 CaixaBank comunica canvis en la seva Comissió de Nomenaments i Retribucions.
(PDF, 204 kB - en castellà)
27-07-2012 CaixaBank remet presentació del vídeo webcast sobre els Resultats del primer semestre de 2012.
(PDF, 2437 kB - en castellà)
27-07-2012 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats del primer semestre de 2012.
(PDF, 162 kB)
27-07-2012 La Societat remet informació sobre els Resultats del primer semestre de 2012.
(PDF, 543 kB - en castellà)
04-07-2012 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del primer semestre de 2012.
(PDF, 211 kB - en castellà)
03-07-2012 La Societat informa de l'admissió a negociació de les accions corresponents a l'augment de capital acordat per la Junta General del dia 19 d'abril de 2012.
(PDF, 28 kB - en castellà)
03-07-2012 La Societat informa de les sol·licituds de conversió i/o canvi de l'Emissió d'Obligacions Sèrie I/2012 que han estat ateses.
(PDF, 49 kB - en castellà)
02-07-2012 La societat informa de l'execució de la venda d'una participació del 9,436% del capital social de Banc BPI, S.A. que va ser anunciada el 7 de maig.
(PDF, 60 kB - en castellà)
29-06-2012 CaixaBank complementa informació sobre canvis en el seu Consell d'Administració
(PDF, 222 kB - en castellà)
29-06-2012 La Societat comunica l'aprovació de tots els acords previstos en l'Ordre del Dia de l'Assemblea d'Obligacionistes de l'Emissió d'Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles sèrie I/2012
(PDF, 58 kB - en castellà)
29-06-2012 La Societat informa que queden complertes les condicions per a la modificació de determinats termes i condicions de l'emissió d'obligacions subordinades necessàriament convertibles i/o bescanviables Sèrie I/2012.
(PDF, 78 kB - en castellà)
28-06-2012 La Societat comunica la qualificació creditícia de les cèdules hipotecàries i territorials de CaixaBank, S.A. atorgada per Moody's.
(PDF, 200 kB - en castellà)
27-06-2012 CaixaBank comunica el resultat de la negociació dels drets d'assignació gratuïta del primer augment de capital alliberat, aprovat per la Junta General Ordinària de 2012, pel qual s'instrumenta el programa “CaixaBank Dividend/Acció”.
(PDF, 85 kB - en castellà)
26-06-2012 La Companyia remet Nota de Premsa
(PDF, 174 kB - en castellà)
26-06-2012 CaixaBank comunica canvis en el seu Consell d'Administració.
(PDF, 251 kB - en castellà)
26-06-2012 CaixaBank comunica l’aprovació de tots els punts de l’Ordre del dia de la Convocatòria de Junta General Extraordinària d’Accionistes.
(PDF, 969 kB - en castellà)
26-06-2012 La Societat remet informació sobre qualificacions creditícies atorgades per Moody's.
(PDF, 242 kB - en castellà)
20-06-2012 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 15 de juny de 2012.
(PDF, 97 kB - en castellà)
19-06-2012 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels Warrants amb data de venciment 15 de juny de 2012.
(PDF, 96 kB - en castellà)
12-06-2012 La Societat remet informació sobre les qualificacions creditícies atorgades per Fitch.
(PDF, 160 kB - en castellà)
07-06-2012 La Societat remet informació sobre els períodes de conversió/canvi en l'Emissió d'Obligacions Necessàriament Convertibles/Bescanviables Sèrie I/2012.
(PDF, 71 kB - en castellà)
04-06-2012 La Societat informa del resultat de l'oferta d'adquisició dirigida a tenidors de de bons de titulització de determinats fons.
(PDF, 74 kB - en castellà)
25-05-2012 La Societat remet convocatòria d'Assemblea d'Obligacionistes.
(PDF, 63 kB - en castellà)
25-05-2012 CaixaBank remet els informes del Consell d'Administració relatius a les propostes d'acords que se sotmetran a la Junta General Extraordinària d'Accionistes.
(PDF, 1608 kB - en castellà)
25-05-2012 CaixaBank remet les propostes d'acords que el Consell d'Administració sotmetrà a la Junta General Extraordinària d'Accionistes
(PDF, 951 kB - en castellà)
25-05-2012 CaixaBank fa públic el text de l'anunci de la convocatòria de la seva Junta General Extraordinària d'Accionistes.
(PDF, 618 kB - en castellà)
25-05-2012 Es remet informació relativa a la "Informació amb Rellevància Prudencial"
(PDF, 219 kB - en castellà)
25-05-2012 La Societat informa de la invitació a la presentació d'ofertes dirigida als tenidors de bons de titulització de determinats fons
(PDF, 347 kB - en castellà)
24-05-2012 CaixaBank comunica informació relativa a l'augment de capital alliberat a través del qual s'instrumentarà el programa de retribució flexible “CaixaBank Dividend/Acció”
(PDF, 318 kB - en castellà)
22-05-2012 CaixaBank remet informació sobre autocartera.
(PDF, 172 kB - en castellà)
22-05-2012 CaixaBank informa de les modificacions en els termes i condicions de l'emissió de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles i/o bescanviables Sèrie I/2012
(PDF, 313 kB - en castellà)
22-05-2012 CaixaBank comunica que el seu Consell d'Administració ha acordat proposar a la Junta General Extraordinària d'Accionistes la modificació dels Estatuts Socials.
(PDF, 441 kB - en castellà)
22-05-2012 CaixaBank comunica que el seu Consell d'Administració ha acordat convocar Junta General Extraordinària d'Accionistes.
(PDF, 213 kB - en castellà)
18-05-2012 La Societat remet informació sobre qualificacions creditícies atorgades per Moody's
(PDF, 215 kB - en castellà)
13-05-2012 CaixaBank remet informació sobre els requeriments de cobertura de crèdits immobiliaris segons Reial Decret Llei 18/2012.
(PDF, 193 kB - en castellà)
10-05-2012 CaixaBank informa de la qualificació creditícia de les seves cèdules hipotecàries atorgada per Standard & Poor's.
(PDF, 211 kB - en castellà)
07-05-2012 CaixaBank informa que ha firmat un acord amb Santoro Finance per a la venda d’una participació del 9,436% en el Banco BPI
(PDF, 232 kB - en castellà)
03-05-2012 CaixaBank informa que després de la no oposició de Banco de Portugal ha passat a ser titular del 48,97% de BPI, S.A.
(PDF, 224 kB - en castellà)
20-04-2012 Adquisició d’ una participació del 18,87% en el banc portuguès Banco BPI, S.A.
(PDF, 237 kB - en castellà)
19-04-2012 La Societat comunica que el seu Consell d'Administració ha acordat la reelecció del senyor Joan Maria Nin Gènova com a Vicepresident i Conseller Delegat.
(PDF, 213 kB - en castellà)
19-04-2012 La Societat remet Nota de Premsa
(PDF, 59 kB)
19-04-2012 CaixaBank comunica la aprovació de tots els punts de l’Ordre del Dia de la Convocatòria de la Junta General Ordinària d’Accionistes.
(PDF, 1548 kB - en castellà)
19-04-2012 La Societat remet presentacions dels discursos del President i del Vicepresident i Conseller Delegat.
(PDF, 9012 kB)
19-04-2012 CaixaBank remet presentació del vídeo webcast sobre els Resultats del primer trimestre de 2012.
(PDF, 681 kB - en castellà)
19-04-2012 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats del primer trimestre de 2012.
(PDF, 127 kB)
19-04-2012 La societat remet informació sobre els resultats del primer trimestre de 2012.
(PDF, 595 kB - en castellà)
18-04-2012 La Societat remet Projecte de Fusió en relació amb la integració de Banca Cívica en CaixaBank.
(PDF, 530 kB - en castellà)
30-03-2012 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del primer trimestre de 2012.
(PDF, 212 kB - en castellà)
27-03-2012 La CNMV ha decidit aixecar amb efectes de les 8:30 hores la suspensió de CaixaBank.
(PDF, 32 kB - en castellà)
27-03-2012 La Societat remet presentació de la reunió amb analistes per comentar els detalls de l'operació d'integració de Banca Cívica en CaixaBank.
(PDF, 2406 kB - en castellà)
26-03-2012 La Societat comunica la seva intenció de mantenir una remuneració a l'accionista de 0,231 euros per acció per a l'exercici 2012.
(PDF, 160 kB - en castellà)
26-03-2012 La Societat remet convocatòria de reunió amb analistes per comentar els detalls de l'operació d'integració de Banca Cívica en CaixaBank.
(PDF, 164 kB - en castellà)
26-03-2012 L'Entitat comunica la subscripció del “Acord d'Integració” en relació amb la integració de Banca Cívica en CaixaBank.
(PDF, 311 kB - en castellà)
26-03-2012 La Societat informa que "la Caixa" i CaixaBank han convocat als seus consells d'administració per decidir sobre una possible integració de Banca Cívica, S.A. en CaixaBank.
(PDF, 165 kB - en castellà)
26-03-2012 La CNVM ha decidit suspendre cautelarment la negociació de CaixaBank.
(PDF, 32 kB - en castellà)
20-03-2012 La Societat informa del preu i import de liquidació de les emissions de warrants amb data de venciment 16 de març de 2012.
(PDF, 84 kB - en castellà)
16-03-2012 CaixaBank renova la seva intenció d'adquirir accions pròpies.
(PDF, 216 kB - en castellà)
14-03-2012 CaixaBank remet els informes del Consell d'Administració relatius a les propostes d'acords que se sotmetran a la Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 2390 kB - en castellà)
14-03-2012 CaixaBank remet les propostes d'acords que el Consell d'Administració sotmetrà a la Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 1424 kB - en castellà)
14-03-2012 CaixaBank fa públic el text de l'anunci de la convocatòria de la seva Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 668 kB - en castellà)
13-03-2012 CaixaBank comunica que “la Caixa” i CaixaBank estan analitzant diferents operacions d’integració, entre les que es troba la de Banca Cívica, S.A.
(PDF, 197 kB - en castellà)
12-03-2012 La Societat rectifica error material sobre el terme municipal del lloc en el qual se celebrarà la Junta General Ordinària d'Accionistes, anunciada en el Fet Rellevant del 8 de març de 2012.
(PDF, 217 kB - en castellà)
08-03-2012 CaixaBank comunica que els seu Consell d’Administració ha acordat proposar a la Junta General Ordinària d’Accionistes la modificació dels Estatuts Socials.
(PDF, 675 kB - en castellà)
08-03-2012 CaixaBank comunica que el seu Consell d’Administració ha acordat convocar Junta General Ordinària d’Accionistes.
(PDF, 217 kB - en castellà)
29-02-2012 Estats financers Resumits (Informació a efectes Estadístics) 2011
(PDF, 79 kB - en castellà)
29-02-2012 La Societat remet l'Informe Anual de Govern Corporatiu de l'exercici 2011
(PDF, 974 kB - en castellà)
24-02-2012 La Societat remet informació sobre la qualificació creditícia de les cèdules hipotecàries i territorials.
(PDF, 218 kB - en castellà)
16-02-2012 La Societat informa de l’admissió a negociació de les Obligacions Convertibles/Bescanviables així com la data prevista de contractació efectiva d’aquestes obligacions i de les Obligacions Subordinades.
(PDF, 217 kB - en castellà)
13-02-2012 La Societat remet informació sobre qualificacions creditícies.
(PDF, 56 kB - en castellà)
09-02-2012 La Societat informa del desemborsament de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles i/o Bescanviables i de la amortització de les Participacions Preferents recomprades.
(PDF, 231 kB - en castellà)
07-02-2012 La Societat remet informació sobre els nous requeriments aprovats per el Govern per al sanejament dels actius immobiliaris del sistema financer espanyol.
(PDF, 48 kB - en castellà)
03-02-2012 L'Entitat informa de les dades relatives a la finalització del Període d'Acceptació de l'Oferta de Recompra de Participacions Preferents.
(PDF, 235 kB - en castellà)
01-02-2012 L'Entitat comunica la finalització del Període d'Acceptació de l'Oferta de Recompra de Participacions Preferents.
(PDF, 75 kB - en castellà)
31-01-2012 L'Entitat informa de l'acord assolit per transmetre el seu negoci de dipositaria de fons d'inversió, de SICAV´s i de fons de pensions del sistema individual.
(PDF, 214 kB - en castellà)
27-01-2012 CaixaBank remet presentació del video webcast sobre els Resultats de l'exercici 2011-
(PDF, 772 kB - en castellà)
27-01-2012 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats de l'exercici 2011.
(PDF, 168 kB)
27-01-2012 CaixaBank remet presentació sobre els Resultats de l'exercici 2011
(PDF, 655 kB - en castellà)
26-01-2012 La Sociedat rectifica la data del Fet Rellevant que comunica nomenament en el seu Consell d'Administració
(PDF, 214 kB - en castellà)
26-01-2012 La Societat comunica nomenament en el seu Consell d'Administració
(PDF, 214 kB - en castellà)
09-01-2012 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats de l’exercici 2011.
(PDF, 211 kB - en castellà)

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, baixi's Acrobat Reader .

Advertència: Les versions en català són només la traducció dels originals en castellà a efectes informatius. En cas de discrepància, prevalen els originals en castellà.